NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Trong phần này, bạn sẽ được cung cấp danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh để triển khai đăng ký hoạt động các ngành, nghề trên.


STT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN